Υποβολή αιτήσεων για αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδεί

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Πρέβεζα 19-9-2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                      Αριθ. Πρωτ.: 14164
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τμήμα: Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής
Ταχ. Διεύθυνση:Λ. Ειρήνης 65
Ταχ. Κωδ.:48100 Πρέβεζα
Προς:
1. Δήμο Πάργας, Καναλάκι, Τ.Κ. 48062.
2. Τοπική Κοινότητα Αμμουδιάς, Τ.Κ. 48062.
3. Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Καναλακίου, Τ.Κ. 48062.
Πληροφορίες : Β. Ντερμάρης – Κ. Πανταζής
Τηλ. : 2682023897 – 24768
Fax : 2682029229
Κοιν.: ΤΟΕΒ Αχέροντα, Καναλάκι, Τ.Κ. 48062.

ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήσεων για αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας (ζημιές από κατάληψη) εξαιτίας των εγγειοβελτιωτικών έργων Βαθυπέδου Αμμουδιάς Δ. Πάργας.

Σχετ.: Άρ. 2/2016 Πρακτικό Επιτροπής Ηρτημένης Εσοδείας

Πρέβεζα 19-9-2016
Ανακοίνωση

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας ενημερώνει τους παραγωγούς των οποίων οι εκτάσεις υπέστησαν ζημιές από το τεχνικό έργο που κατασκευάστηκε στο βαθύπεδο Αμμουδιάς, ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για αποζημίωση μόνο λόγω κατάληψης έως 31 Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Οι αιτήσεις μπορεί να κατατεθούν:

1. στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Καναλακίου (τηλ. 2684022096) ή

2. στην έδρα της υπηρεσίας μας (Λ. Ειρήνης 65, 48100, Πρέβεζα) ή με φαξ στο 2682029229.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:

– Τίτλους Ιδιοκτησίας για ιδιόκτητες εκτάσεις ή Μισθωτήρια για ενοικιαζόμενες εκτάσεις και Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία.

– Αντίγραφο τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ).

– Αρ. λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ΑΤΕ (Πειραιώς).

Σε περίπτωση που κάποιο δικαιολογητικό έχει ήδη υποβληθεί, δεν χρειάζεται να υποβληθεί ξανά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας (Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής).

Υπόδειγμα αίτησης:

ΑΙΤΗΣΗ

Προς: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π. Ε. Πρέβεζας

Επώνυμο: …………………….
Όνομα : ………………….
Πατρώνυμο : ………………….
ΑΦΜ: ………………….
Διεύθυνση : ………………….
Τ.Κ. : ………………….
Τηλέφωνο : …………………. Πρέβεζα …./…./2016
Παρακαλώ να μου χορηγήσετε αποζημίωση για τη ζημιά που έπαθα την καλλιεργητική περίοδο 2016 σε αγρούς που ανήκουν στην κτηματική περιφέρεια Αμμουδιάς Δ. Πάργας από την κατασκευή του έργου «Εγγειοβελτιωτικό έργο Βαθυπέδου Αμμουδιάς», λόγω κατάληψης ως εξής :

1. Αγρός Ιδιόκτητος [ ] / Αγρός Ενοικιαζόμενος [ ] (όνομα ιδιοκτήτη………………………)
Αριθμός αγροτεμαχίου ή χαρτογραφικός κωδικός ή συντεταγμένες: …………………………………………
Τοποθεσία………………………
Έκταση αγρού ……………………
Καλλιέργεια ………………………
Έκταση ζημιάς……………………

2. Αγρός Ιδιόκτητος [ ] / Αγρός Ενοικιαζόμενος [ ] (όνομα ιδιοκτήτη………………………)
Αριθμός αγροτεμαχίου ή χαρτογραφικός κωδικός ή συντεταγμένες: ……………………………………………
Τοποθεσία………………………
Έκταση αγρού ……………………
Καλλιέργεια ………………………
Έκταση ζημιάς……………………

3. Αγρός Ιδιόκτητος [ ] / Αγρός Ενοικιαζόμενος [ ] (όνομα ιδιοκτήτη………………………)
Αριθμός αγροτεμαχίου ή χαρτογραφικός κωδικός ή συντεταγμένες: ………………………………………………
Τοποθεσία………………………
Έκταση αγρού ……………………
Καλλιέργεια ………………………
Έκταση ζημιάς……………………

Συνημμένα σας υποβάλλω:

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας για ιδιόκτητες εκτάσεις [ ]
2. Υπεύθυνη Δήλωση [ ]
3. Μισθωτήρια για ενοικιαζόμενες εκτάσεις [ ]
4. Αντίγραφο Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) [ ]
5. Αρ. λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ΑΤΕ [ ]
Ο/Η ΑΙΤ…

(υπογραφή)