« Αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας σε εμπορικές και μη εκμεταλλεύσεις χοίρων– Εντατικοποίηση μέτρων λόγω της επιζωοτίας ΑΠΧ στη Βουλγαρία»

1970-200946-6.8.19 Τήρηση Μέτρων Βιοασφάλειας σε εμπορικές και μη εκμεταλλεύσεις χοίρων λόγω της ΑΠΧ