Καιρός

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2021 και 2022», συνολικού προϋπολογισμού 358.615,94 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Περίληψη:

27. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Διακήρυξη:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

 

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ