Καιρός

Διακήρυξη Δημόσιου Συνοπτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου: “Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυμηχανημάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Πρέβεζας”, συνολικού προϋπολογισμού 74.331,80 ευρώ με ΦΠΑ.

Περίληψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

 

Διακήρυξη:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

 

Παράρτημα Ι – Τεχνικοί Όροι και Προδιαγραφές (Πίνακες Συμμόρφωσης):

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)

 

Παράρτημα ΙΙ – Υποδείγματα οικονομικών προσφορών:

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Παράρτημα ΙV – Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης:

ΤΕΥΔ