Καιρός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΙΜΟΝΙΜΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ «ΝΤΑΛΙΑΝΙ» ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΒΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

                                               ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΙΜΟΝΙΜΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ «ΝΤΑΛΙΑΝΙ» ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΒΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π. Ε. Πρέβεζας διακηρύσσει ότι στις 19-07-2018, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 09:00 έως 11:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π. Ε. Πρέβεζας (οδός: Λ. Ειρήνης, αρ.: 65, όροφος: 3ος, 48100 Πρέβεζα) θα γίνει κατάθεση δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις διαδικασίες εκμίσθωσης του δικαιώματος εγκατάστασης ημιμόνιμου αλιευτικού εργαλείου («Νταλιανιού») στη θέση «ΚΑΒΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑ» της Π.Ε. Πρέβεζας για πέντε (5) έτη, σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό 89808/9188/04-07-2018 διακήρυξης.

Η διακήρυξη απευθύνεται σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων της ΠΕ Πρέβεζας και σε ιδιώτες. Η εκμίσθωση γίνεται με τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδικας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.1740/1987, του Ν.2040/92 (ΦΕΚ 70/Α/1992) και του Ν.4492/2017 (ΦΕΚ Α΄ 156/2017). Σύμφωνα με αυτόν προηγείται είτε η εκμίσθωση μέσω απευθείας ανάθεσης σε αλιευτικό συνεταιρισμό (εάν υφίσταται ένας υποψήφιος αλιευτικός συνεταιρισμός), είτε η δημοπρασία μεταξύ αλιευτικών συνεταιρισμών (εάν οι υποψήφιοι συν/σμοί είναι περισσότεροι του ενός). Για την μίσθωση καταρτίζονται ξεχωριστά λίστες των ενδιαφερομένων: μία με τους ενδιαφερόμενους αλιευτικούς συνεταιρισμούς (λίστα α΄) και μία με τους ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) (λίστα β΄). Μετά την εξάντληση της δυνατότητας μίσθωσης σε αλιευτικό συνεταιρισμό, εξετάζεται η μίσθωση σε ιδιώτες, με δημοπρασία.

Στην περίπτωση που απαιτηθεί πλειοδοτικός διαγωνισμός αυτός θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και στον ίδιο χώρο κατά το χρονικό διάστημα από τις 11:00 έως τις 13:00. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο όσοι έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως του καθορισμένου χρονικού ορίου (11:00 πμ). Στις περιπτώσεις δημοπρασίας ως τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 452,00€ (τετρακόσια πενήντα δύο Ευρώ). Το ελάχιστο αποδεκτό προσφερθέν ποσό ως μίσθωμα θα πρέπει να είναι ανώτερο του ποσού των 452,00€.

Ολόκληρη η διακήρυξη είναι αναρτημένη στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας, Πολυτεχνείου 15, 48100 Πρέβεζα), στο Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Πρέβεζας, στην Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας (Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων & Αλιείας, 5Ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης, 45445 Ιωάννινα), στα γραφεία του Δήμου Πρέβεζας και στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω2ΩΜ7Λ9-82Υ).

Όλες οι δαπάνες που αφορούν την δημοσίευση της παρούσας περίληψης σε εφημερίδες καθώς και την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, βαρύνουν τον μισθωτή.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Αλιείας Πρέβεζας στο τηλέφωνο 2682025282.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

perilipsi diakirixis

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

DIAK ME ADA _2__7_9-82_