Καιρός

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ «Συντήρηση-αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ2013ΕΠ03000011)». (Υποέργο «Συγκοινωνιακά έργα στη Δημοτική Ενότητα Λούρου και στις Τοπικές Κοινότητες Βρυσούλας και Άνω Ράχης της Π.Ε. Πρέβεζας»

ΔΙΑΚΗΡ ΣΥΝΟΠΤ ΔΙΑΓΩΝ (ΤΕΛΙΚΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)
ΕΣΥ 6-ΜΗΝΕΣ-Ν. 4412.2016 Προκήρυξη (περίληψη) FINAL

-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ_v1.0

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜ.ΜΕΛ