« Έργα Κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π) Περιφέρειας Ηπείρου» υποέργου: “Kατασκευή τεχνικών έργων επί της 10ης Επαρχιακής οδού Στεφάνης-Θεσπρωτικού-Άσσου¨

texn.perigr ΑΔΑΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19PROC005851554
ΑΔΑΜ.ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΕΛΙΚΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) ΕΣΥ Ν. 4412.2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΥΔ

Πρόσφατα

Καιρός