Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΙΟΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ)».

_Διακήρυξη 23PROC012511994
_Προκήρυξη (περίληψη) Ψ9ΨΟ7Λ9-Ω0Μ 23PROC012511886
espd-request-v2
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
ΕΣΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ
Προϋπολογισμός
Τεχνικές Προδιαγραφές
Τεχνική Περιγραφή
Τιμολόγιο
ΤΣΥ
ΦΑΥ - ΣΑΥ