Καιρός

“Εργασίες Αναδασμού – τοπογραφικές εργασίες για την διευθέτηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον Αναδασμό αγροκτήματος Αμμουδιάς έκτασης 2.940 στρεμμάτων”

Η Δ/νση τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο την πλέον προσφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης “Εργασίες Αναδασμού – τοπογραφικές εργασίες για την διευθέτηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον Αναδασμό αγροκτήματος Αμμουδιάς έκτασης 2.940 στρεμμάτων”, με προϋπολογισμό 71.920,00€ με το Φ.Π.Α.
Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου
Οδός: Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα
Ταχ.Κωδ.: 45221
Τηλ/νο: 26510-87204, 87401
Fax: 26510-87449
e-mail: e.vasileiadou@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.preveza.gr
1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την ιστοσελίδα της ΠΕ Πρεβεζας www.preveza.gr (εκτός του εντύπου οικονομικής προσφοράς, το οποίο θα το παραλαμβάνουν στην Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, Περδικάρη 1, Πρέβεζα, 3ος όροφος τηλ. 2682362171 κα Ε. Βασιλειάδου). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα με δική τους φροντίδα. Υποβολή ερωτημάτων ή διευκρινήσεων θα γίνεται έως τις 05-06-1018 στην παραπάνω Διεύθυνση (τηλ/νο: 2682362171 κα Ε. Βασιλειάδου).
2. Κωδικός CPV: 71320000-7
3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της μελέτης: EL541
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης είναι οι εργασίες που αφορούν την εκτέλεση του αναδασμού των αγροκτημάτων Αμμουδιάς, Μεσοποτάμου και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: Τριγωνισμό-Αποτύπωση-Κτηματογράφηση, Ποιοτική Κατάταξη Γαιών, Εκκαθάριση Δικαιωμάτων, Τεχνικά Έργα, Διαχωρισμός Νέων Κτημάτων και Αναπομπή.
5. Εναλλακτικές προσφορές: Δε γίνονται δεκτές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
6. Χρόνος παράδοσης μελέτης: έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους με την υποβολή του αντίστοιχου πιστοποιητικού. Ειδικότερα:
2
α) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης, ως εξής: στην κατηγορία μελέτης 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) Β’ τάξεως και άνω
β) Οι προσφέροντες που είναι εγκαταστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016.
γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που η χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 12.1 της παρούσας. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.
8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Δεν εφαρμόζεται.
9. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Περιγράφονται στο άρθρο 14 της διακήρυξης.
10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Πρέβεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 12η Ιουνίου ημέρα Τρίτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 8:30 και ώρα λήξης 9:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δέκα (10) μήνες, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 (ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου) της Περιφέρειας Ηπείρου (υπ’ αριθμ.: 12813/489/01-02-2018 Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης).
14. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά της πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. Για το παραδεκτό της ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
15. Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης θα δημοσιευθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www. diavgeia.gov.gr), και στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Πρέβεζας www.preveza.gr (Προκηρύξεις) .
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗadam

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

amoibes

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΥΔ

teyd (1)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

siggrafi

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

proipologismos (1)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

texnika-dedomena

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

perilipsi1