Αποκατάσταση ζημιών 3ης επαρχιακής οδού (Ριζά-Χειμαδιό)(Εργα Β΄Φάσης)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΔΑ ΕΓΚΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ADAM DIAK.20000E

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

I).πρ.σμος

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

III)ΤΙΜ.ΜΕΛ.ΟΔ._ΕΥΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΣΥ Ν. 4412.2016

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΕΥΔ_v1.0 υπευθ. δηλωση