Προκηρύξεις

ΣΟΧ1_22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 2022 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 2022

Διευκρινιστική – διόρθωση στο ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης:   Διακήρυξη:   Προκήρυξη:   Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / …

Διακήρυξη:   Προκήρυξη:   Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ):

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) _ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)