Προκηρύξεις

06. ΕΣΥ 9.ΤΕΥΔ_v1.0 02. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 03. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ04-11-2020 04. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 05. ΤΣΥ

1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ3.1 ΤΣΥ 4. Τιμολόγιο Μελέτης 7. ΤΕΥΔ υπευθ. δηλωση 1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟ 2. …

ΠΡΟΥΠ ΚΑΘΑΡ ΡΕΜΑΤΩΝ 12-10-2020-42.152,21 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜ.ΜΕΛ ΤΣΥ ΕΣΥ 12-ΜΗΝΕΣ-Ν. 4412.2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΔ_v1.0

Περίληψη: Διακήρυξη: Τεχνική Περιγραφή: Προϋπολογισμός: Περιγραφικό Τιμολόγιο Εργασιών Έργων Οδοποιίας: Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης …

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΣΥ _ΤΕΥΔ ΈΝΤΙΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΣΥ