Προκηρύξεις

Περίληψη: Διακήρυξη: Τεχνική Περιγραφή: Προϋπολογισμός: Περιγραφικό Τιμολόγιο Εργασιών Έργων Οδοποιίας: Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης …

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΣΥ _ΤΕΥΔ ΈΝΤΙΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΣΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΣΥ _ΤΕΥΔ ΈΝΤΙΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΣΥ

Η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας προκηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων και ειδών …

προκήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της  Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και …

Δείτε ή αποθηκεύστε την περίληψη, η οποία φαίνεται παρακάτω: Δείτε ή αποθηκεύστε τη διακήρυξη, η οποία φαίνεται παρακάτω: Δείτε ή …

Δείτε ή αποθηκεύστε την περίληψη, η οποία φαίνεται παρακάτω: Δείτε ή αποθηκεύστε τη διακήρυξη, η οποία φαίνεται παρακάτω: Δείτε ή …

III)ΤΙΜ.ΜΕΛ.ΟΔ._ΕΥΡΩ IV)ΕΣΥ ΤΕΥΔ υπευθ. δηλωση ΤΣΥ I)προυπολογισμός 73.160_ II)τεχν.περ