Προκηρύξεις

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΣΥ _ΤΕΥΔ ΈΝΤΙΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΣΥ

Η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας προκηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων και ειδών …

προκήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της  Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και …

Δείτε ή αποθηκεύστε την περίληψη, η οποία φαίνεται παρακάτω: Δείτε ή αποθηκεύστε τη διακήρυξη, η οποία φαίνεται παρακάτω: Δείτε ή …

Δείτε ή αποθηκεύστε την περίληψη, η οποία φαίνεται παρακάτω: Δείτε ή αποθηκεύστε τη διακήρυξη, η οποία φαίνεται παρακάτω: Δείτε ή …

III)ΤΙΜ.ΜΕΛ.ΟΔ._ΕΥΡΩ IV)ΕΣΥ ΤΕΥΔ υπευθ. δηλωση ΤΣΥ I)προυπολογισμός 73.160_ II)τεχν.περ

Δείτε παρακάτω την απόφαση μετάθεσης των καταληκτικών ημερομηνιών του διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση – βελτίωση οδού Σινώπη-Κανάλι-Εθν. Οδός Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας …

Δείτε παρακάτω την απόφαση μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση – Σήμανση 5ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε. …

Δείτε (ή αποθηκεύστε) την ανακοίνωση που φαίνεται παρακάτω: Δείτε (ή αποθηκεύστε) την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που φαίνεται παρακάτω: Παράρτημα …

Ανακοίνωση κλήρωσης προς ΥΠΟΜΕΔΙ   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ …

Δείτε ή αποθηκεύστε την περίληψη της διακήρυξης: Δείτε ή αποθηκεύστε την διακήρυξη: Δείτε ή αποθηκεύστε την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: Υπόλοιπα …

Δείτε ή αποθηκεύστε την περίληψη της διακήρυξης: Δείτε ή αποθηκεύστε την διακήρυξη: Αποθηκεύστε τον προϋπολογισμό: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δείτε ή αποθηκεύστε την …

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης: Δείτε την διακήρυξη: Δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ): Αποθηκεύστε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης …

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (άρθρα 20 και 117 του ν. 4412/2016)  «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού …